Toko Komputer dan Service Komputer , Upgrade Hardware & Software , Instal Ulang Windows , Repair System & Remove Virus.

Menyediakan hardware dan accessories komputer dan laptop baik dalam kondisi baru atau second dengan harga terjangkau, berkualitas dan bergaransi.

Central Computer Jl. Tayu - Puncel Km 1 Kampung Anyar Tayu Pati Jateng. Pertigaan LAWIYAH Tayu ke utara 500m, arah jurusan kec. Dukuhseti...depan musholla Alfalah kampung anyar tayu wetan

Kamis, 05 Mei 2011

Kesenian Tembang Macapat

Bagi orang yang ingin menggeluti kesenian tradisional terlebih dahulu harus dapat menguasai tembang Macapat. Hal ini penting, karena tanpa menguasai tembang Macapat sulitlah orang menggeluti kesenian tradisional Jawa, seperti : Karawitan, Wayang Kulit, Ande-ande Lumut, Brambangan, apa lagi Langen Mandra Wanara. Sebab tembang Macapat merupakan unsur baku dan induk (babon) kesenian tradisional Jawa. Oleh karena itu, apabila ingin menggeluti salah satu kesenian tradisional Jawa, sebaiknya rajin mengikuti Macapatan.

MACAPAT MERUPAKAN UNSUR BAKU BERBAGAI JENIS KESENIAN
Dengan menggeluti seni Karawitan orang mudah menguasai Unsur baku “ngeng”-nya suatu gending, menguasai tembang gerongan maupun sindenannya, bawa-swaranya dan lain sebagainya. Tembang-tembang yang baku itu adalah Macapat, baik Kinanthi, Asmaradana ataupun Dhandhanggula dan sebagainya. Demikian pula apabila kita mencermati seni pedalangan (wayang kulit), disamping ada suluk dan odo-odo ada pula unsur baku lainnya, yaitu : tembang macapat untuk gerongan dan isian gara-gara serta adanya wejangan orang tua kepada satria.
Terlebih dahulu lagi dalam kesenian ketoprak. Para pemain baku harus dapat menguasai tembang macapat yang biasanya diiringi dengan gamelan. Disamping itu harus terampil melagukan dan cekatan mengarang tembang Asmaradana, Kinanthi, Pucung dan lain-lain untuk “bage-binage” atau “gandrung”. Demikian pula dalam pentas kesenian tradisional lainnya : Jatilan, Wayang Orang, Slawatan Jawi (Montro, Genjring, Mondreng dan lain-lain), Srandul, Brambangan dan sebagainya. Tembang Macapat merupakan unsur baku, lebih-lebih dalam Langen Mandra Wanara dan sejenisnya (Langentaya, Purbawanara, Langendriya dan lain-lain).
Tanpa menguasai tembang Macapat, diharapakan untuk tidak ikut berperan, karena ketrampilan nembang macapat merupakan darah daging pemain Langen Mandra Wanara.

DARI MACAPATAN
Kesenian tradisional Langen Mandra Wanara dan, sejenisnya berinduk dari Macapatan. Semula adalah pagelaran Macapatan di Ndalem Mangkubumen, di kawasan Kraton Yogyakarta, dengan membaca Serat Rama. Sungguh sangat mengasyikkan, dengan diadakan pembagian kerja. Yang membaca tembang berisi jalan cerita ada sendiri. Yang membaca uacapan-ucapan Prabu Rama, Dewi Sinta, Lesmana, Anoman, Prabu Rahwana, Kumbakarna, Trijata dan sebagainya, masing-masing ada “dhapukan-nya” sendiri, penari sekaligus melantunkan tembang, tetapi karena dari duduk lesehan (bersila di tikar), maka menarinya dengan jongkok (Jengkeng), dilengkapi adegan perang dan sebagainya dan diiringi gamelan, maka jadilah kesenian Langen Mandrawanara. Apabila dilakukan dengan berdiri dinamakan Langendriya atau Langendriyan. Ada lagi : Langentaya, Purbawanara dan sebagainya, Jelaslah, disampaing menjadi unsur baku, tembang Macapat ternyata juga menjadi induk (babon) kesenian tradisional Jawa.
MENGARANG MACAPAT
Yang baku dalam Macapatan adalah orang karangan yang sudah ada
dengan lagu atau cengkok tembang yang sesuai dengsn watak isi ceritanya. Tembang Dhadhanggula misalnya, mempunyai cengkok lagu bermacam-macam (ada sekitar 20 lagu) seperti : Pasowanan, Kanyut, Baranglaya, Liksuling, Palaran, Kentar, Banjet, Manten Anyar, Semarangan, Turulare, Majasih, Sedyaasih, Rencasih, Pangajabsih, Tlutur, Banyumasan dan lain-lain. Setelah ditembangkan, isi bacaan tersebut diperbincangkan dalam sarasehan untuk mendalami maknanya. Demikian yang terjadi dalam Macapatan. Namun disamping itu, ada juga Macapatan yang memberi kesempatan kepada para warganya untuk mengarang cakepan (syair) dari Macapat. Untuk mengarang Macapat ini, agar sastra Macapat itu baik bahkan mendekati sempurna, maka karangan harus memenuhi 9 syarat yaitu : 1. guru gatra, 2. guru lagu, 3. guru wilangan , 4. pedhotan, 5. sasmita, 6. purwakanthi, 7. sengkalan, 8. sandiasma, dan 9. Sesuai dengan watak tembang.
Memang, cakepan tembang Macapat yang baik itu memenuhi 9 syarat, namun minimal 3 syarat suatu karangan yaitu : (guru gatra : jumlah baris, guru lagu : jatuhnya vokal a, i, o, e, u tiap akhir baris ; dan guru wilangan : jumlah suku kata tiap barisnya) sudah dapat ditembangkan, walau kurang luwes dan kurang indah.
Contoh : Cakepan tembang PANGKUR karangan baru :
Nusantara kajuwara, (8-a)
Jembar subur tanahnya loh jinawi, (11-I)
Pulonya maewu-ewu, (8-u)
Winengku ing samodra, (8-a)
Rakyat sagung sugih seni adiluhung, (12-u)
Eman yen kesed makarya, (8-a)
Payo sengkud mbangun nagri (8-i).
Terjemahan dalam bahasa Indonesianya (juga dapat ditembangkan) :
Nusantara sungguh tenar,
Luas subur dan kaya hasil bumi,
Beribu-ribu pulaumu,
Dipadukan lautan,
Rakyat kaya kesenian yang bermutu,
Sayang bila malas kerja,
Marilah membangun negeri.

Tembang Macapat yang semula hanya 9, berkembang menjadi 11, dan sekarang sudah bertambah menjadi 15 buah. Dibawah ini diperkenalkan 15 tembang macapat masing-masing dengan : guru gatra, guru wilangan dan guru lagunya, berikut watak dan sasmita yang menandai tembang tersebut. Diurutkan dari guru gatra (jumlah barisnya) paling sedikit (4 gatra) sampai yang terbanyak (10 gatra).
1. Maskumambang 4 gatra : 12-i, 6-a, 8-i, 8-a. Sedih, terharu, iba, prihatin (kumambang, kentir, ngambang).
2. Pucung 4 gatra : 12-u (4-u dan 8-u), 6-a, 8-i, 12-i. Jenaka, humor, seenaknya, main-main (bapak pucung, kluwak, cung).
3. Megatruh 5 gatra : 12-u, 8-i, 8-u, 8-i, 8-o. Sedih, terharu, prihatin, menyesal (pegat, pegatan, pisah, pedhot).
4. Gambuh 5 gatra : 7-u, 10-u, 8-i, 8-u, 8-o. Jelas, terang-terangan, serba sesuai, setuju (embuh, jumbuh, rujuk).
5. Balabak 6 gatra : 12-a, 3-e, 12-a, 3-e, 12-a, 3-e. Bercanda main-main (bak, blabak).
6. Wirangrong 6 gatra : 8-i, 8-o, 10-u, 6-i, 7-a, 8-a. Berwibawa, mrabu (wirang, rong, mrebawani, mrambu).
7. Mijil 6 gatra : 10-i, 6-o, 10-e, 10-i, 6-i, 6-u. Mendidik, terharu, ngelangut (wijil, wiyos, keluar).
8. Kinanthi 6 gatra : 8-u, 8-i, 8-a, 8-i, 8-a, 8-i. Mendidik, gembira, rukun, cinta (kanthi, kanthen asta, gandheng, renteng).
9. Durma 7 gatra : 12-a, 7-i, 6-a, 7-a, 8-i, 5-a, 7-i. Bersemangat, marah, bertempur (mundur, dur).
10. Asmaradana 7 gatra : 8-i, 8-a, 8-e, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a. Prihatin, sedih, cinta (asmara, kasmaran, kingkin).
11. Jurudemung 7 gatra : 8-a, 8-u, 8-u, 8-a, 8-u, 8-a, 8-u. Memikat, menyenangkan (demung, kijuru, mung).
12. Pangkur 7 gatra : 8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, 8-i. Gagah, perwira, bersemangat, marah (kur, mungkur, yuda kenaka, yuda).
13. Girisa 8 gatra : 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a. Wanti-wanti, himbauan seriua (giris, ris).
14. Sinom 9 gatra : 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, 8-i, 12-a. Lincah, berwibawa, merabu (anom, taruna, sri nata, mudha).
15. Dhadhanggula 10 gatra : 10-i, 10-a, 8-e, 7-u, 9-i, 7-a, 6-a, 8-a, 12-i, 7-a. Gembira, luwes, pengharapan, bersahabat (manis, sarkara/gula, sinarka, memanise).

0 komentar:

Posting Komentar

 

Computers and Technology